• ...ЕФЕКТЪТ НА ДОМИНОТО ПРОДЪЛЖАВА: КАКТО СЕ И ОЧАКВАШЕ ТВЪРДИЦА-ЕЛЕНА -ОТЛОЖЕНО, В ПАНАГЮРИЩЕ ВИСЯТ 90 НА СТО...

     

  • ...ТЪРНОВСКИЯТ ЕТЪР РЕЙСИНГ ТИМ ГОТОВ С ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ СПИСЪК НА ЗАЯВЕНИТЕ ПИЛОТИ ЗА УИКЕНДА НАД ЛЯСКОВЕЦ...

  • ...ИЗВЪНРЕДНО! ШУМЕН АУТО СПОРТ С ЛИЧНА ПОКАНА ДО СТОЕВ ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНИНСКОТО ОТ ИМЕТО НА ШУМЕНЦИ...

ВАС 3-членка: Жалбата на БФАС отхвърлена и я глобява 500 лв.

Четвъртък, 12 Март 2020 | София, RallyXpress
ВАС 3-членка: Жалбата на БФАС отхвърлена и я глобява 500 лв.

ДНЕС НА ОФИЦИАЛНИЯ портал на Върховния Административен Съд (ВАС) бе публикувано решението на тричленния състав (Ваня Анчева – председател и членовете Даниела Мавродиева и Полина Богданова) по жалбата на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), внесена срещу решението на Министър Кралев и неговата заповед от 18 април 2019 г., на базата на която заповед той отнема лиценза на БФАС за извършването на дейността автомобилен спорт на територията на страната. Пълният текст, публикуван на страницата на Върховния административен съд (ВАС) може да видите на линка ТУК.

В преамбюла на документа пространно, но и много точно се описват мотивите на подалият жалбата от името на обединението и негов председател Владимир Илиев, като се подчертава и това, че тези доводи навеждат за незаконосъобразност на заповед № РД-10-1/18.04.2019 г. на министър Кралев, която е била издадена при съществени нарушения на административно-производствните правила, както и противоречие с материално-правни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Както и се посочва, че именно тази заповед и отнемането на лицензията на БФАС е довело до създаването на новата Автомобилна федерация на България и до спорното положение, коя от двете организации е легитимната по представянето на делегираните от Съюза на българските автомобилисти (СБА) права за управление на автомобилния спорт у нас.

Отделно във въвеждащата част на решението на тричленния състав се сочи, че в съдебно заседание на 19 октомври 2019 г. – процесуалните представители на БФАС – адвокати Иванов, Трандев и Пелова са променили първоначалните доводи на жалбата, прецизирайки я с оттегляне на част от тях и замяната им с искането за обявяване на заповедта на Кралев за нищожна.

Специално внимание заслужават двата абзаца от същинската част на решението, които обясняват фактическото положение и правомощия, делегирани от ФИА на СБА по силата на Международния спортен кодекс:

ВАС 3-членка: Жалбата на БФАС отхвърлена и я глобява 500 лв.

колаж: rallyxpress
ФАКСИМИЛЕ от решение №3840 на тричленния състав на Висшия административен съд, публикувано днес на страницата на институцията.Видно от електронния сайт на ФИА (https://www.fia.com/members) единствен неин член за България е СБА. Това обстоятелство се потвърждава и в писмо вх. № 40-00-19/12.03.2019 г. на президента на организацията - Ж. Тод (л. 179 от делото), в което последният изрично заявява, че в България FIA е представлявана от СБА в областта спорт и мобилност. Посочено е, че CBA се ползва от всички права, определени в Устава на ФИА, както и в Международния спортен кодекс на ФИА.

На следващо място, в чл. 1.6 и 1.7 от МКС е предвидено, че всяка НСВ (национална спортна власт – бел. ред.) има право да делегира изцяло или частично спортните права, дадени й въз основа на Кодекса, на други клубове в страната, като НСВ може да оттегли делегирани спортни права, но само след предварително уведомяване на FIA за това.

Доста интересни са и мотивите на трите съдийки, с които те вземат решението по административно дело № 6276/2019.

Ето какво гласят тези мотиви:

Предвид изложеното, настоящият тричленен състав на Седмо отделение на ВАС счита, че Заповед № РД-10-1/18.04.2019 г. удовлетворява всички изисквания за законосъобразност съгласно чл. 146 АПК – издадена е от компетентен орган, в предвидената от закона форма (чл. 22, ал. 1 ЗФВС), след провеждане на регламентираното в специалния закон производство (чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗФВС), в съответствие с приложимите материално-правни разпоредби на националния закон (чл. 24, ал. 1, т. 12 ЗФВС), регулиращите международни правила от МКС и съобразно целта на закона, посочена в чл. 2 ЗФВС.

Неотносими за спора са доводите на жалбоподателя, обосновани от възникналите личностни конфликти между СБА и БФАС, както и между клубовете вътре в БФАС.

Ирелевантни са и твърденията, дискредитиращи СБА като НСВ, той като не кореспондират на ангажирания доказателствен материал.

При този изход на делото и своевременно направеното от процесуалния представител на ответника искане за разноски, на основание чл. 143, ал. 3 АПК, такива следва да му се присъдят. Заплащането им в размер на 3000 лева е надлежно удостоверено с разходо-оправдателни документи.

Независимо от това, предвид фактическата и правна сложност на спора и направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, последното следва да се намали до минимума от 500 лева, установен в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 5-то АПК, Върховният административен съд, седмо отделение РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение Българска федерация по автомобилен спорт против Заповед № РД-10-1/18. 04. 2019 г. на министъра на младежта и спорта.

ОСЪЖДА Сдружение Българска федерация по автомобилен спорт със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков № 55А, ет. 2, офис 3, да заплати на Министерство на младежта и спорта, седалище: гр. София, бул. Васил Левски № 75, разноски за настоящата инстанция в размер на 500 (петстотин) лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Коментара (0)

Напишете коментар

Моля влезте в системата за да публикувате коментар.

Автобои Неделчев